องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน

1625638140
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษประเภท ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นพัฒนาบริหารจัดการ และรณรงค์ให้พื้นที่พิเศษดังกล่าวดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการความยั่งยืน (Sustainability) โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

  • ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ด้านสังคม องค์กรให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืนในการจัดงานร่วมกับ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และชุมชน
  • ด้านเศรษฐกิจ องค์กรสนับสนุนการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากชุมชน หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อกระจายรายได้สู่คนในชุมชม