องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้อเสนอ ผลงานนวัตกรรม (Pitching) ประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1714532340
ขนาดตัวอักษร

     วันที่ 30  เมษายน พ.ศ.2567 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมาย นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นายไมตรี พุทธวงษ์ และผู้ปฏิบัติงาน อพท. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Pitching) โดยมี ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้นำเสนอภาพรวมและสรุปรายชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม  
      กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจำนวน 20 ราย เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานสำหรับให้การสนับสนุนภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2567