องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ เมืองประวัตศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เป็นเมืองมรดกโลก

1717494960
ขนาดตัวอักษร

อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ!!🇹🇭🇹🇭

เมืองประวัตศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เป็นเมืองมรดกโลก

.

สุโขทัยและเมืองบริวาร เป็นเมืองโบราณที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานของอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีต สะท้อนให้เห็นภาพของอาณาจักรสุโขทัยในความเป็น "รุ่งอรุณแห่งความสุข" เป็นต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้พัฒนาเป็นรัฐสำคัญของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 - 20 เป็นเวลานานประมาณ 200 ปี ด้วยความโดดเด่นเองส่งผลให้เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีแหล่งมรดกโลก เมื่อปี 2534 ด้วยคุณค่าความโดดเด่นตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

.

หลักเกณฑ์ข้อที่ (i) เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญลาดของมนุษย์

.

หลักเกณฑ์ข้อที่ (iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าสาบสูญไปแล้ว

.

โบราณวัตถุและโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์ อันล้ำเลิศของมนุษย์ ความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสุโขทัย เป็นต้นแบบสู่อิทธิพลให้ศิลปกรรมไทยในระยะต่อมา รวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และพระพุทธรูปปางลีลาเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำคัญของศิลปกรรมไทยยุคนี้ได้เป็นอย่างดี เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์และได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2534

.