องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สื่อ NBT รายการโชว์เหนือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง จังหวัดสุโขทัย

1717768560
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ได้รับอนุมัติจากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน(ตลาดมูลค่าสูง) (อพท.สุโขทัย) เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดคุณภาพสูง และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดคุณภาพสูง เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยอมรับและเชื่อมั่นใน ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน CBT Thailand  

1) เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุโขทัย

2) เพื่อดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับผู้ประกอบการและชุมชนการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานในพื้นที่พิเศษเชื่อมโยงสู่การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยกระดับผู้ประกอบการและชุมชนการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานในพื้นที่พิเศษเชื่อมโยงสู่การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย บูรณาการทุกภาคส่วน ตามแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับเมืองสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนคณะสื่อ NBT รายการโชว์เหนือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุโขทัย ทุนทางวัฒนธรรม Soft Power การนำอัตลักษณูชุมชน ชูให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย เกิดการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนจังหวัดสุโขทัย 

3) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม Soft Power การนำอัตลักษณูชุมชน ชูให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว