องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.คุ้งบางกะเจ้า เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า และคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1/2567

1718262720
ขนาดตัวอักษร

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.คุ้งบางกะเจ้า เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า และคณะทำงานย่อย ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรากการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญ คือการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน
ในที่ประชุมดังกล่าว ผู้ว่าฯ มีดำริให้คณะทำงานฯ ซึ่งมีนายอำเภอพระประแดง เป็นประธาน จัดกิจกรรม WorkShop เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ อาทิ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 
          ต่อข้อดำริดังกล่าว รองผู้อำนวยการ อพท. ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่า อพท. โดย อพท.คุ้งบางกะเจ้า อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยภายใต้แผน จะประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน โดยใช้กระบวนการด้านการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา แผนดังกล่าวได้นำแผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามาบรรจุไว้ ซึ่งคณะทำงานฯ สามารถนำแผนยุทธศาสตร์ของ อพท.คุ้งบางกะเจ้า เป็นสารตั้งต้นในการจัดทำแผนพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าได้ และเมื่อแผนยุทธศาสตร์ของ อพท.คุ้งบางกะเจ้า ได้เสนอตามกระบวนการและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการสามารถนำไปจัดตั้งขอจัดสรรงบประมาณประจำปีได้ต่อไป