องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ!! . ~ ~ เ มื อ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ~ ~ ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

1718421120
ขนาดตัวอักษร

อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ!!🇹🇭🇹🇭

.

~ ~ เ มื อ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ~ ~

ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

.

จังหวัดสุโขทัย ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากองค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) โดยมีการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ไม่ใช่เรื่องของการปรับปรุงหรือพัฒนาเมืองเชิงกายภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมรดกโลก หรือการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่เพียงมิติเดียว แต่กรอบการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์และกลไกสำคัญ สำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงงาน เข้าถึงการสร้างรายได้ การเข้าถึงพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับนักคิด นักออกแบบ นักวางแผน นักการตลาด ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพงานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นสุโขทัย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสุโขทัยอย่างแท้จริง เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย สำหรับจังหวัดสุโขทัยในการขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใต้การบูรณาการมรดกวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองสุโขทัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว

.

✨ จังหวัดสุโขทัยได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากองค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ✨

.

#เมืองสร้างสรรค์ #Unesco #sukhothai #CraftsandFolkArt #อพท