องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย ชวนรู้เมาะ!!…เมืองแห่งการเรียนรู้ 📚📖

1719215220
ขนาดตัวอักษร

อพท.สุโขทัย ชวนรู้เมาะ!!…เมืองแห่งการเรียนรู้ 📚📖
.
เมืองแห่งการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เว็บไซต์สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์การยูเนสโก (UNESCO Institute of Lifelong Learning: UIL) ได้ประกาศรับรองให้ 3 เมืองของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก หรือ UNESCO Global Network of Learning Cities : GNLC ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย (ทั้งจังหวัด) เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากจำนวนทั้งหมดที่ยูเนสโกประกาศในปีนี้ คือ 77 เมือง จาก 44 ประเทศ โดยจุดเด่นสำคัญของสุโขทัย คือเป็นเมืองด้านศิลปะและหัตถศิลป์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวและผู้คนสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มาศึกษาเรียนรู้ได้ เพื่อยกระดับศักยภาพเมือง เพิ่มมูลค่าเชิงพื้นที่ทั่วจังหวัดสุโขทัย ก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดและประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
.
ปัจจุบัน จำนวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งมากกว่าครึ่งของประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมือง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 60% ในปี 2030 รวมทั้งเมืองมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของกิจการในระดับชาติและระดับโลก การดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ดังนั้น องค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning - UIL) จึงได้จัดตั้งเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) เพื่อช่วยรัฐบาลท้องถิ่นพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้เครือข่ายนี้จะสนับสนุนการบรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ประการ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (Lifelong Learning: LLL) ตลอดจนเป้าหมายที่ 11 ซึ่งมุ่งพัฒนาเมือง และถิ่นฐานให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกัน อย่างปลอดภัย และมีการช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันสู่ความยั่งยืน 
.
“จังหวัดสุโขทัยได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นการทำงานกันอย่างบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างผลงานสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ความสำเร็จครั้งนี้จึงนับเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง”
#เมืองแห่งการเรียนรู้ #unesco #สุโขทัย #อพท