องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ หารือแนวทางยกระดับดอยตุงสู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานสากล

1720161300
ขนาดตัวอักษร

อพท. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ หารือแนวทางยกระดับดอยตุงสู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานสากล
 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการ อพท.เชียงราย และผู้ปฏิบัติงาน อพท. ประชุมหารือกับ ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ ถึงแนวทางความร่วมมือในการยกระดับดอยตุงสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของ อพท.และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “ต้นแบบ” การพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย 

ทั้งนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย ซึ่ง อพท. นำเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งต่อไป กำหนดลำดับความสำคัญของพื้นที่การพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษฯ เชียงรายออกเป็น ๕ โซน โดยโซนที่มีความสำคัญอันดับแรกคือ โซนท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา ตำราแม่ฟ้าหลวงและธรณีนิเวศ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ อ.แม่สาย อ.แม่จัน และ อ.แม่ฟ้าหลวง กำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งเป็น pain point หลักของการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ เชียงราย โดยในปี ๒๕๖๗ อพท. จะบูรณาการการทำงานร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และเตรียมการประเมินสถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน Green Destination ต่อไป ทั้งนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีความยินดีที่จะร่วมมือกับ อพท. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว ทั้งในมิติของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวดอยตุงตามเกณฑ์ GSTC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง