องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ประกาศอิสรภาพ

1720451160
ขนาดตัวอักษร

อพท. เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ประกาศอิสรภาพ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ อพท.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ประกาศอิสรภาพ ซึ่งมูลนิธิวัดเงิน (SILVER TEMPLE FOUNDATION: STF) แหล่งเรียนรู้ วัดศรีสุพรรณ ศูนย์ศึกษาช่างสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ในพระราชดำริฯ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านด้าย จัดขึ้น ณ อุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยรับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และนางอธิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

มูลนิธิวัดเงิน นำโดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ พื้นเพเป็นชาวอำเภอแม่สาย จัดตั้งและพัฒนาอุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักรู้และกตัญญูรู้คุณต่อบูรพมหากษัตริย์ต้นตระกูลไทย เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ (Learning Space) ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ของชาติ และเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและต่อยอดมรดกทางประวัติศาสตร์เมืองโยนกนคร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนอย่างบูรณาการสู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งเชิงเกษตร เชิงพุทธศาสนา และเชิงสุขภาพ ทั้งนี้ พระเจ้าพรหมมหาราช เป็นมหาราชพระองค์แรกแห่งสยาม ทรงนำชนชาติไทต่อสู่และประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อชาติพันธุ์ขอมดำที่มีอำนาจเหนืออาณาจักรต่างๆ ในดินแดนลุ่มน้ำโขงในอดีต ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แล้ว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายเป็นภาษาล้านนาเกี่ยวกับความหมายของอุทยานเมืองโยนกนาคพันธุ์ และให้แนวทางการพัฒนาอุทยานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ยึดปฐมพระราชองค์การในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ คือ สืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาของบรรพชนให้ทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์ และเกิดประโยชน์กับคนยุคปัจจุบัน โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการการทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ การท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นต้องไม่ก่อให้เกิดการทำลายประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น