องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการตลาด และแผนการประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย

1720499280
ขนาดตัวอักษร

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 น. พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ อพท.สุโขทัย ร่วมกับบริษัทเพอร์ฟอร์แมนซ์ พลัส จำกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการตลาดและแผนการประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ พลัส จำกัด อาจารย์พิชิต งามจรัสศรีวิชัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ ดร.ดวงดาว โยชิดะ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมฯ  โดยนำเสนอผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและศักยภาพเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแหล่งท่องเที่ยวสามารถดำเนินการตามแผนต่างๆ ได้ในทิศทางเดียวกัน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)  ข้อ A8 การจัดการปริมาณนักท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เข้าร่วม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ณ  เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท