องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.เชียงราย ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษฯ เชียงราย

1720602780
ขนาดตัวอักษร

อพท.เชียงราย ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษฯ เชียงราย
 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ อพท.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ตามที่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย ประสานเชิญเข้าร่วม จำนวน ๒ กิจกรรม 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรม Athita Hidden Court Chiang Sean อ.เชียงแสน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนนักออกแบบเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการนำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้สามารถปรับตัว สร้างโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินค้าและบริการ และการจัดทำแผนแม่บทการออกแบบเพื่อความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่ง ผจก.อพท.เชียงราย ได้รับโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนานักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยเชิงสร้างสรรค์เมืองเก่าเชียงแสน กับรองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ และนางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย เข้าร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องและกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดย ผจก.อพท.เชียงราย ร่วมเสวนาในประเด็นการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานอัตลักษณ์ประจำถิ่น ร่วมกับนายอัคเรศ ผัดวงศ์ ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงราย นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ผู้แทนชุมชนบ้านท่าขันทอง และว่าที่ร้อยตรีรัฐณรงค์ ใจกันทา ผู้แทนชุมชนบ้านสันทางหลวง ซึ่งผู้แทนทั้ง ๒ ชุมชน กล่าวในการเสวนาว่า อพท. เป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจนได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ