องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและหลักสูตรการแปรรูปผลิตจากพืชกัญชา

1625753640
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 นำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อพท.๕ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้มีองค์ความรู้และแนวทางในการใช้พืชกัญชาที่ถูกต้องตามกฏหมายและปลอดภัย