องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยังยืน

1625760540
ขนาดตัวอักษร

วันอังคาร 26 มกราคม 2564 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ๕ นายธรรมนูญ ภาคธูป เข้าร่วมบรรยาย “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอย่างยังยืน”  มีนายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้อำเภอเชียงคานคงสถานการณ์เป็นเมือง TOP100 แหล่งเมืองน่าท่องเที่ยวของโลก โดยได้เล่าถึงนโยบายและกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนงานในปี 2564 เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป