องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าราชบุรี 5 ก.ค.64

1626688200
ขนาดตัวอักษร

     อพท.ประสานภาคีเร่งหารือโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก ระยะเวลา 5 ปี

 

          วันที่ 5 ก.ค. 2564 นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ได้มอบหมายให้นางสาววัชรี     ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย นางสาวอังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.1  เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์) ร่วมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เพื่อปรึกษาหารือการสนับสนุนโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบในเส้นทางท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลอดจน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 10 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี กรมเจ้าท่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อำเภอดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก และชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลดำเนินสะดวก โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหนุนเสริมตามบทบาทภารกิจ รวมถึงสร้าง       การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีคลองนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปเป็นแนวทางขยายผลการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ซึ่งให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยกระดับภาพลักษณ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และมีมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวทางน้ำในระดับสากล

        นับว่าเป็นโอกาสอันดีในการ Set Zero การท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่ดำเนินสะดวกใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย           โดยเตรียมวางแผนการจัดระเบียบและ Zoning ระหว่างโซนเรือไฟฟ้าและเรือพายให้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยินดีให้การสนับสนุนและเห็นชอบต่อโครงการและร่าง MOU ดังกล่าว พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการท่าเรือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนเรือไฟฟ้าของแต่ละท่าได้ประมาณ 1-2 ลำ นอกเหนือจากโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเรือไฟฟ้า ระยะเวลา 5 ปีๆ ละ 5 ลำ จนถึงปี 2568 คาดว่าจะมีเรือไฟฟ้าต้นแบบเกิดขึ้นอย่างน้อย 25 ลำ       ในพื้นที่คลองดำเนินสะดวกเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

          จุดเริ่มต้นอีกก้าวหนึ่งในวันนี้จึงเป็นนิมิตรหมายอันดีของ อพท. ในฐานะหน่วยงานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดำเนินสะดวก ปักหมุดจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยววิถีคลอง ซึ่งมีเสน่ห์เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่อไป