องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชุมชมรมเครือข่าย 24 มิ.ย.64

1626688200
ขนาดตัวอักษร

 

ตัวอยู่ไกล แต่ใจไม่ห่างกัน อพท.1 จัดประชุมชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 อพท. นำโดย นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. นางสาวอังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.1 และเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.1 จัดประชุมชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2564 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Line Meeting โดยมีคณะกรรมการ ตลอดจนภาคีเครือข่ายพัฒนา และ อพท.เข้าร่วม จำนวน 33 คน

การประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาใน 5 ประเด็น คือ 1) ความสำคัญ ประโยชน์ของการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า ผลการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าและนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ได้นำเสนอความสำคัญ ประโยชน์ของการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า จากนั้น ผู้แทนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการได้ชี้แจงผลการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าพร้อมกับนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าเพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนแผนการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 2) แผนการพัฒนาตลาดสีเขียว (Green Market) โดย คณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ซึ่งผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ สถาบันอาศรมศิลป์ได้ร่วมกันนำเสนอ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการพัฒนาตลาดสีเขียว และได้ให้ข้อเสนอะแนะต่างๆ 3) แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า โดยที่ประชุมมีมติเป็น       เอกฉันท์ให้ นายสมปอง รัศมิทัต ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางยอ  ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 4) ประเด็นพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปี พ.ศ. 2564-2566 ที่ต้องการหนุนเสริมภาคีจากภาคีในคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและบูรณาการแผนร่วมกัน และ 5) พิจารณากำหนดวันจัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงปี 2561-256 และจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้าปี 2564-2566

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการชมรมเครือข่าย ฯ ได้รายงานสถานการณ์ ผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว โดยชุมชนและบัญชีรายรับ – รายจ่ายของแต่ละตำบล และรับทราบความคืบหน้าแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตรฐานสากล รวมถึงข้อสรุปการจัดทำป้ายสื่อความหมายในคุ้งบางกะเจ้า และรับทราบประเด็นพัฒนาร่วมของ 6 ตำบลตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละชมรม พร้อมทั้งร่วมรับฟังโครงการ การพัฒนาองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทย (อสท.) จากนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็น 1 ใน 4 พื้นที่นำร่อง เพื่อเปิดโอกาสและเป็นแนวทางในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยการเตรียมความพร้อมการประชุมออนไลน์ครั้งแรกของชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ความร่วมมือร่วมใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้การประชุมเรียบร้อย ราบรื่น สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และมีหลากหลายกิจกรรมที่วางแผนร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป