องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. 1 รุดหารือการปรับแผนการทำงานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1626688200
ขนาดตัวอักษร

 

  อพท.1 รุดหน้าประชุมหารือการปรับแผนการทำงานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะ 18 เดือน ร่วมกับทีมเลขานุการ โครงการ OUR Khung BangKachao  

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา อพท.1 นำโดย นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.นางสาวอังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.1 และ นางสาวรพา ผานิล เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.1 พร้อมด้วย อาจารย์จักรพันธ์ พัทธ์วรฤทัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     เป็นผู้แทนคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams meeting ร่วมกับทีมเลขานุการโครงการ OUR Khung BangKachao นำโดย นายภิตติ ด่านธานินทร์ สำนักบริหารและกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

โดยในเบื้องต้น ทีมเลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน โครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อให้สามารถดำเนินงานและตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายใต้ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ที่เหลือประมาณ 18 เดือน หรือ สิ้นปี 2565 จากนั้นได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างเข้มข้นในประเด็นของการบูรณาการแผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับ 5 คณะทำงาน (คณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว คณะทำงานด้านการจัดการน้ำและการกัดเซาะตลิ่ง  คณะทำงานด้านการจัดการขยะ คณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ และ คณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม) ในพื้นที่เรียนรู้ 6 ตำบล นอกจากนี้ อพท.ในฐานะตัวแทนคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นำเสนอการปรับแผนการทำงานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะ 18 เดือน รวมทั้งแนวทางบูรณาการกับคณะทำงานอีก 5 คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการ OUR Khung BangKachao ที่มีแผนจะสิ้นสุดโครงการในสิ้นปี 2565 จากการประชุมหารือในวันนี้ ทีมเลขานุการฯ จะได้รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนการปรับแผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2564 – 2565     เพื่อนำไปสรุปและสังเคราะห์ในภาพรวม และเตรียมการจัดประชุมคณะทำงานทั้ง 6 คณะ ต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาได้วางแผนกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพื่อรับฟังการถวายรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าให้เกิดความยั่งยืนในช่วงปลายปี 2565 หรือ ต้นปี 2566 ซึ่งผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของ อพท. ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าร่วมกับภาคีต่าง ๆ    ที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในการยกระดับและพัฒนาพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในทุกมิติจะเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญในการถวายรายงานในอนาคตอันใกล้นี้