องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

1626762300
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี  ผู้อำนวยการ อพท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันกับจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และสมาคมโคราชจีโอพาร์คและฟอสซิล ณ ห้องประชุม 1 อาคารทิปโก้ชั้น 31 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google meet )

โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 หวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุทยานธรณีโคราชให้เป็นอุทยานธรณีโลก โดยบูรณาการความร่วมมือให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ (GSTC) ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสามารถบริหารจัดการตนเอง และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ (CBT Thailand) เพื่อศึกษาความพร้อมในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป