องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมชี้แจง การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษ

1626777000
ขนาดตัวอักษร

“การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้”

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 256 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “การดำเนินกิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 และได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายจาก 3 จังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี) โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม