องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

1626777780
ขนาดตัวอักษร
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อพท.2) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 5 ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ประกอบด้วย

1. กิจกรรมเรียนรู้การทำเทียนพรรษา บ้านศรีประดู่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2. กิจกรรมฟ้อนกลองตุ้ม บ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

3. กิจกรรมประมงพื้นบ้านริมโขง บ้านผาชัน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

4. กิจกรรมแส่วผ้า บ้านโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

5. กิจกรรมย้อมผ้าศรีลาวา บ้านไฮ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท.2 ไม่สามารถเดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรมได้ จึงเปิดการอบรมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายพลากร บุปผาธนากร ผู้อำนวยการ สบย. ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัอุบลราชธานีเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แก่ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเป็นไป ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. คือออกแบบกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับศิลปิน หรือปราชญ์ชุมชน นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำกิจกรรม ผลิตชิ้นงานด้วยตัวเอง ชุมชนฝึกการสื่อความหมายที่น่าสนใจ และการกำหนดราคากิจกรรมที่เป็นธรรม ซึ่งจากการอบรมครั้งนี้ชุมชนได้ร่างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ออกมา ทั้งนี้ อพท. 2 จะนำร่างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้เข้าสู่การขายได้จริงต่อไป