องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้า สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดย คุณมานพ ยังประเสริฐ

1627121220
ขนาดตัวอักษร

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผ้า สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดย คุณมานพ ยังประเสริฐ