องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.7 จัดประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน ระยะ 6 ปี

1628505240
ขนาดตัวอักษร

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

          อพท.7 จัดประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน ระยะ 6 ปี ส่งเสริมให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้ที่มั่งคั่งและยั่งยืน ทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
          วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมประชุมสัมมนานำเสนอข้อมูลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) ซึ่งดำเนินการโดย อพท.7 และบริษัทที่ปรึกษาบริษัท เทสโก้ จำกัด และ บริษัท แกรนด์เทค จำกัด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
          โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลด้วยความสนใจกว่า 100 คน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการประชุมในวันนี้ อพท.7 จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนวาระ “BCG Model” ที่ได้รับการประกาศเป็นวาระแห่งชาติ และนโยบาย “การท่องเที่ยวสีขาว” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาที่ยกระดับและเพิ่มคุณค่า เป็นธรรม ปลอดภัย กระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพื้นท่ีพิเศษต่อไป