องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.7 ประสานพลัง 6 ภาคีสำคัญ ลงนามความร่วมมือพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี

1622444760
ขนาดตัวอักษร

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (เมืองโบราณอู่ทอง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าสู่เวทีเครือข่ายเมืองดนตรีแห่งองค์การยูเนสโก ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
• นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
• นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
• ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
• นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี
• นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
และ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ขณะนี้ อพท.7 ได้ร่วมขับเคลื่อนการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายทางดนตรีอย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (children with special needs) ได้มีพัฒนาการที่ดีและสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข (City of Happiness) ของจังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคตต่อไป