องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

“เมืองสร้างสรรค์” ขององค์การยูเนสโก คือ ?

1629130860
ขนาดตัวอักษร

UNESCO Creative City Network – (UCCN) ?
โลกเราใบนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ผู้คนบนโลกเริ่มยอมรับกับความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมมากขึ้น
องค์การยูเนสโกก็พยายามส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก จึงกำเนิดโครงการ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” (Creative Cities Network) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) 
ปี พ.ศ. 2547 เปิดรับสมัครเมืองที่เป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการและมีพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

“เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” แบ่งสาขาออกเป็น 7 ประเภท 
   1.    เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature)
   2.    เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film)
   3.    เมืองแห่งดนตรี (City of Music)
   4.    เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Art)
   5.    เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design)
   6.    เมืองแห่งศิลปะสื่อประชาสัมพันธ์ (City of Media Art)
   7.    เมืองแห่งวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy)

“ความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ ในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Industry)”

คำจำกัดของ “เมืองสร้างสรรค์” โดยองค์การยูเนสโกให้

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากทุกทวีปและภูมิภาคจะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุภารกิจสำคัญ คือ การวางแนวคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแกนหลักของแผนพัฒนาเมือง เพื่อให้เมืองปลอดภัย ยืดหยุ่น ครอบคลุม และยั่งยืน สอดคล้องกับวาระแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2573