องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. 9 ร่วมกับ สทช. ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

1629377520
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9 ลงสำรวจกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันโดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 อพท.9 โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9 ร่วมกับ นางประภัสสร วรรธนะภูติ หัวหน้างานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทีมงานงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดกระบี่ สตูล พังงา และภูเก็ต การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่มีศักยภาพเบื้องต้น รวบรวมเป็นข้อมูล เพื่อนำไปคัดเลือกและพัฒนาให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในระยะต่อไป

ในการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้สำรวจกิจกรรมการท่องเที่ยวจำนวน 4 กิจกรรม 4 ชุมชนใน 4 จังหวัด ได้แก่

1. กิจกรรม : “กะปิตักแหลมสัก” : ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่

 

 

 

 

 

2. กิจกรรม : “มัดย้อมสีธรรมชาติทุ่งหว้า” : ท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล