องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

1630660320
ขนาดตัวอักษร

“อพท. เชิญผู้เชี่ยวชาญนักออกแบบ นักพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism Brain Bank – CTBB ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา อพท. นำโดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมเจ้าหน้าที่ อพท. จัดประชุมคณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism Brain Bank – CTBB ประจำปี 2564 ประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ด้านการตลาดและด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมบูรณาการองค์ความรู้ในงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณค่าไปสู่การสร้างมูลค่า ผลักดันกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Creative Tourism Thailand) ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CTBB ในครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำผลการดำเนินงานพัฒนาและร่วมกำหนดแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Roadmap ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านยังได้ร่วมเป็นผู้นำทางความคิด (Key Opinion Leaders: KOL) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Creative Tourism Thailand) การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากทุกศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวด้วยเป้าหมายในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป