องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (ศูนย์ท่าโสม)

1643701680
ขนาดตัวอักษร

          วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการจัดทำโครงการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท่าโสม เพื่อจัดทำเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ และแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าโสม พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ และเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา)

          อพท. มอบหมายให้ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ในนามบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ  และแนวคิดการพัฒนาโครงการฯ ในการพัฒนาเพื่อการจัดทำเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ และแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) สำหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก อย่างครบวงจร โดยใช้พื้นที่ต้นแบบเกาะหมาก และพื้นที่เชื่อมโยงเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โดยมีแนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป