องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เรียนรู้แหล่งโบราณทวารวดีอู่ทอง เล่าขานเมืองลูกปัด สัมผัสวิถีชุมชน

1644223680
ขนาดตัวอักษร

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. นางสาววรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แหล่งโบราณทวารวดีอู่ทอง เล่าขานเมืองลูกปัด สัมผัสวิถีชุมชน ณ ชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ใช้ชื่อแคมเปญว่า “คิดถึงชุมชน” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนในฐานะฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ ที่ อพท. เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงตลาดที่มีคุณภาพ ซึ่งแคมเปญนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ยังถือว่าเป็นการเยียวยาชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งนี้ เพื่อให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงข้อดีและเร่งสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการกระจายรายได้ทั่วถึงคนท้องถิ่น สร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนในอนาคตมากขึ้นต่อไป