องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ร่วมกับ มศก. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “CREATIVE CITY CHANGE MANAGEMENT” (3CM)

1645263900
ขนาดตัวอักษร

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Creative City Change Management” (3CM) และนำเสนอการร่วมขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก พร้อมด้วย นางสาววาสนา พงศาปาน ผอ.สพข และนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผจก.อพท.8 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย อพท. ร่วมกับ มหาวิทยาศิลปากร ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นผู้บรรยายหัวข้อโอกาสและความท้าทายในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรี ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 7 เมือง ได้แก่ เมืองภูเก็ตและเมืองสุโขทัยจากประเทศไทย เมืองอุซุกิ (Usuki) และเมืองสึรุโอกะ (Tsuruoka) จากประเทศญี่ปุ่น เมืองเฉินตู (Chendu) และเมืองมาเก๊า (Macao) จากประเทศจีน และเมืองโอเวอร์สแตน (Overstrand) จากประเทศแอฟริกาใต้

ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประกอบด้วย 1) ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ ผู้ประสานงานเมืองสร้างสรรค์ภูเก็ต ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาของเมืองภูเก็ตในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ที่มุ่งต่อยอดสินทรัพย์ด้านอาหารของเมืองที่มีอยู่ดั้งเดิมและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการจัดอบรมผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารต่อการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันให้มีการรังสรรค์เมนูอาหารที่แปลกใหม่ รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการทำการตลาด เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ในโลกยุคใหม่ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของแหล่งวัตถุดิบอาหาร เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการบริหารเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป 2) Ms. Frieda Llyod ผู้แทนจากเมืองโอเวอร์สแตนด์ (Overstrand) ประเทศแอฟริกาใต้ ร่วมแบ่งปันแนวทางการพัฒนาที่ไม่เพียงมุ่งพัฒนาในเมืองโอเวอร์สแตนด์เท่านั้น แต่ขยายการดำเนินงานไปในระดับภูมิภาค โดยมีเมืองโอเวอร์สแตนด์เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยว 3) Ms.Alexis Crump ผู้แทนจากเมืองสึรุโอกะ (Tsuruoka) ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ที่คำนึงถึงการผลิตที่รักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยพยายามสร้างความตระหนักร่วมกันตั้งแต่ต้นทางคือผู้ผลิตวัตถุดิบไปจนถึงปลายทาง อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ เช่น การจัดงานเทศกาลหนังเกี่ยวกับอาหาร 4) Ms. Maria Helana ผู้แทนจากเมืองมาเก๊า (Macao) 5) Mr. Daichi Tsutsumi ผู้แทนจากเมืองอุซึกิ (Usuki) 6) Mr. Jiao Hui ผู้แทนจากเมืองเฉินตู (Chengdu) และ 7) ดร. วิติยา ปิตตังนาโพธิ์ ผู้แทนจากเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย (ด้านศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาเมืองในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เพชรบุรีต่อไป โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุมฯ และรับชมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting และ Facebook Live ผ่านเพจ DASTA Thailand) จำนวนกว่า 300 คน