องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประมวลจริยธรรม

1625457960
ขนาดตัวอักษร

     

 

ทั้งนี้ อพท. ได้ยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้ http://www.ombudsman.go.th/10/7_0.html

ข้อบังคับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2554 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กำหนดให้มาตราฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าของรัฐเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งจะต้องมีกลไกและระบบดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษของการกระทำนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 (9) แห่งพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับ

(รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม)

  • ไฟล์แนบ :
    29_5549.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    2.157
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง