สำนักงานพื้นที่พิเศษ 1

พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ