สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล)
และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้