องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ติดต่อหน่วยงาน

1625483040
ขนาดตัวอักษร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592 
โทรสาร 0 2357 3596 (ชั้น 30), 0 2357 3599 (ชั้น 31)
อีเมล saraban@dasta.or.th , contact@dasta.or.th 

ตำแหน่ง เบอร์ต่อ
ผู้อำนวยการ อพท. 168
รองผู้อำนวยการ อพท. (1) 602
รองผู้อำนวยการ อพท. (2) 601
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 603
หน่วยงาน เบอร์ต่อ
สำนักตรวจสอบภายใน 506
หน่วยงาน เบอร์ต่อ
งานบริหารงานทั่วไป 104
งานการเงินและการบัญชี 108
งานกฎหมาย 119
งานพัสดุ 109
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 108
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 113
งานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว 413
หน่วยงาน เบอร์ต่อ
งานประชาสัมพันธ์ 402
งานวิเทศสัมพันธ์ 210
งานสื่อสารภายใน 211
งานประสานงาน  
หน่วยงาน เบอร์ต่อ
งานแผนยุทธศาสตร์ 207
งานแผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณ 202
งานติดตามและประเมินผล 203
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 203
หน่วยงาน เบอร์ต่อ
งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 309
งานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว 304
งานบริหารภาคีเครือข่าย 301
งานยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 310
หน่วยงาน เบอร์ต่อ
งานพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว 713
งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 708
งานประกาศพื้นที่พิเศษและประเมินขีดความสามารถในการรองรับ 703
หน่วยงาน เบอร์ต่อ
งานองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร  
งานพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้  
ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา  
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592 
โทรสาร 0 2357 3596 (ชั้น 30), 0 2357 3599 (ชั้น 31)
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592
โทรสาร 0 2357 3596(ชั้น 30), 0 2357 3599(ชั้น 31)
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เลขที่ 105/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3822 3241-4
โทรสาร : 0 3822 3245
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) เลขที่ 222 หมู่ที่ 3
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
โทรศัพท์ 0 3951 6041-4  โทรสาร 0 3951 6045
เลขที่ 55/13 หมู่ที่ 12 โครงการซันเซตเพลส ถนนจรดวิถีถ่อง
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0 5561 0481-2 โทรสาร 0 5561 0483
เลขที่ 51/2 ถนนเสริฐศรี ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0 4286 1116-8 โทรสาร 0 4286 1080
เลขที่ 241 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 0 5471 9680-1 โทรสาร 0 5471 9682
เลขที่ 789 อาคารโตโลโปตี้ ชั้น 2 หมู่ที่ 3
ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ 0 3552 8573 โทรสาร 0 3552 8573 ต่อ 18
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592
โทรสาร 0 2357 3596 (ชั้น 30), 0 2357 3599 (ชั้น 31)
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592 
โทรสาร 0 2357 3596 (ชั้น 30), 0 2357 3599 (ชั้น 31)