องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

1625483040
ขนาดตัวอักษร

รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ผู้ปฏิบัติงาน อพท.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592 
โทรสาร 0 2357 3596 (ชั้น 30), 0 2357 3599 (ชั้น 31)
อีเมล contact@dasta.or.th 

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ตรง เบอร์ต่อ อีเมล
นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. 0 2357 3580-7  102 athikun.k@dasta.or.th
ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. (1) 0 2357 3593 602 chuwit.m@dasta.or.th
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. (2) 0 2357 3594 601 chumpol.mu@dasta.or.th
น.ส.วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 0 2357 3589 603 watcharee.c@dasta.or.th
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.กฤติกา ชัชวาลย์ ผอ.สตน. 501 kittika.c@dasta.or.th
นางพรศิริ ศรีโพธิ์งาม จนท.ตรวจสอบภายใน 502 pornsiri.s@dasta.or.th
นางกัญญณัฐ มหิมา จนท.ตรวจสอบภายใน 503 gunyanut.v@dasta.or.th
น.ส.ปณิตา ทองสายบัว​ จนท.ตรวจสอบภายใน 504 panita.t@dasta.or.th
น.ส.กสิณาณิฐ อึ่งกูล จนท.ตรวจสอบภายใน 506 kasinanit.u@dasta.or.th
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล ผอ.สบก. 101 surakij.l@dasta.or.th
น.ส.กฤติกา ชัชวาลย์ รอง ผอ.สบก. 110 kittika.c@dasta.or.th
น.ส.เนาวรัตน์ เสน่หา หน.งานการเงินและบัญชี 108 naowarat.s@dasta.or.th
น.ส.พรอุษา จุนทการ จนท.บัญชี 112 pornusa.c@dasta.or.th
น.ส.กันยกร จันแย้ม จนท.การเงิน 111 gunyakorn.c@dasta.or.th
น.ส.อนัญญา รุ่งอ่วม ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานบริหารงานทั่วไป 104 ananya.r@dasta.or.th
น.ส.อัญชลี ค้ำคูณ จนท.บริหารงานทั่วไป 103  unchalee.k@dasta.or.th
นายสงคราม คาดหมาย จนท.บริหารงานทั่วไป 105  
น.ส.สิรินทร์ทิพย์ ชมสินทรัพย์ จนท.บริหารงานทั่วไป    
นายสุรกิจ แก้วปิ่นทอง จนท.บริหารงานทั่วไป 124  
นายมนัสวิน บุญทวี ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ อพท.) 102 manutsawin.b@dasta.or.th
น.ส.พนิตา ชลชวลิต จนท.ประสานงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ อพท.) 106  
นางภัณฑิลา โสมรักษ์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ 1) 128 phuntisa.s@dasta.or.th
น.ส.รัตนา วิเชียรรัตนพงษ์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ 2) 127 rattana.v@dasta.or.th
นายนรเศรษฐ์ เวสารัชชนันท์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (ผู้ช่วย ผอ.อพท.) 219  
นายประพันธ์ รุ่งคล้าย จนท.บริการ 0 prapan.r@dasta.or.th
นายทวีศักดิ์ ไถวฤทธิ์ จนท.บริการ 0 thaweesak.t@dasta.or.th
นายสาโรจน์ ยอดเสาร์ จนท.บริการ 0 sarot.y@dasta.or.th
นายสุดเขต นพรัตน์ หน.งานกฎหมาย    
น.ส.สุพิชฌาย์ มลิทอง จนท.กฎหมาย 120  
นายคมกริช มิตรชอบ จนท.กฎหมาย 125  
น.ส.ภาณุมาศ ตั้งชู หน.งานพัสดุ 109 phanumat.t@dasta.or.th
น.ส.กัญญ์ปภัส รัตนเรืองศิลป์ จนท.พัสดุ 118 kanpapas.r@dasta.or.th
น.ส.สกุณี หาญรุจิระกุล จนท.พัสดุ 116  
นายพนม วงศ์ไทย หน.งานบริหารทรัพยากรบุคคล    
น.ส.รุ่งฤดี สิงห์วงษา จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล 107 rungruedee.s@dasta.or.th
น.ส.แพรวพรรณพัชร อุปนันท์ จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล 121  
น.ส.จุฑารัตน์ ศุกรพันธ์ จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล    
นายหริศ เหล่าวิทยวงศ์ หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 113 harit.l@dasta.or.th
นายพิริยะ จงอรุณทัพรังษี จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ 122 piriya.j@dasta.or.th
นายธีรนัย รังษิยาภา จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ 115 teeranai.r@dasta.or.th
นายปิยวุฒิ อึ้งวิเชียร จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ 114 piyavuth.u@dasta.or.th
น.ส.ธนพร สิทธิประภา จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ 129  
นายชิโนรส บุญเจิม หน.งานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว - -
นายวรภัทร์ หอมวิเชียร จนท.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ - -
         
         
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายพลากร บุปผาธนากร ผอ.สสอ. 201 watcharee.c@dasta.or.th
น.ส.มัธนา เมนแก หน.งานประชาสัมพันธ์ 402 matana.m@dasta.or.th
น.ส.รลินค์กรณ์ มงคลชาติภิรักษ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ 404  praiyaratha.m@dasta.or.th
น.ส.ภูษณิศา โสมรักษ์ จนท.กราฟฟิก 414 phusnisa.s@dasta.or.th
น.ส.อรพรรณ บัวสีทอง จนท.โซเชียลมีเดีย 219 orapan.b@dasta.or.th
นางเกศฎา ศรีสวัสดิ์ หน.งานวิเทศสัมพันธ์ 210 kesada.s@dasta.or.th
นายชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์ จนท.วิเทศสัมพันธ์ 215 chanin.s@dasta.or.th
น.ส.ชนกนันท์ ศรีเมือง จนท.วิเทศสัมพันธ์ 406 -
นางภัณฑิษา เศวตเศรนี หน.งานสื่อสารภายใน - -
น.ส.จิตกัญญา จินดาวงศ์ จนท.สื่อสารภายใน 415 jitkanya.j@dasta.or.th
         
         
         
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
    ผอ.สบย.    
นายนพดล จินดาธรรม หน.งานแผนยุทธศาสตร์ 207 nophadon.j@dasta.or.th
         
นายภาณุ อัศวปรมิตชัย จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 216 panu.a@dasta.or.th
นายรัฐวิทย์ ปัญญาไชยภัสร์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 215  
นายศุภชัย งามศิริกุลเจริญ หน.งานแผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณ 202 supachai.n@dasta.or.th
น.ส.นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล จนท.บริหารยุทธศาสตร์  217 nisarut.a@dasta.or.th
น.ส.ชนนิกานต์ ประกอบศุขราษฎร์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 217 -
- - หน.งานติดตามและประเมินผล 411 -
    จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 209  
น.ส.สิรินทร์ทิพย์ โสไกร จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 213 -
น.ส.ธนพรพรรณ พลคีรีย์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 214 thanapornpun.p@dasta.or.th
น.ส.มนัสพันธน์ ศรีสุทธิ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 214 -
น.ส.ดวงพร ชอบประดิษฐ์ หน.งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 119 doungporn.c@dasta.or.th
น.ส.ณวรรณ ทินราช จนท.บริหารความเสี่ยง 212 nawan.t@dasta.or.th
นายอัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ ปฏิบัติหน้าที่ จนท.บริหารความเสี่ยง - -
         
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.วรรณวิภา ภานุมาต ผอ.สทช. 301 wanvipa.p@dasta.or.th
นางประภัสสร วรรธนะภูติ หน.งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 309 praphatsorn.v@dasta.or.th
นายนิรุตต์ บ่อเกิด จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 306 nirut.b@dasta.or.th
น.ส.ศิรตา ศิริธรรม จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 307 sirata.s@dasta.or.th
น.ส.นันทิชา อินทร์บำรุง จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - nunthicha.i@dasta.or.th
นายแมน อร่ามศรี ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว 304 man.a@dasta.or.th
นายศราวุธ ทาคำ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 311 sarawut.t@dasta.or.th
นายกรวิทย์ เทพนีรมิตร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 307 kaurawit.t@dasta.or.th
นายวิกรม นันทวิโรจน์สิริ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - wikrom.n@dasta.or.th
น.ส.วรรณวิภา ภานุมาต ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานบริหารภาคีเครือข่าย (อีกหน้าที่หนึ่ง) 301

wanvipa.p@dasta.or.th

นายสุวิชชา บุญสมุทร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  305 suwitcha.b@dasta.or.th
นางปิยะณัฐ หอมวิชียร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 303 piyanat.k@dasta.or.th
น.ส.ณัฐกานต์ นองเนือง จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - natthakarn.n@dasta.or.th
น.ส.อรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - on-uma.s@dasta.or.th
น.ส.รุวัยดา เด่นยิ่งโยชน์ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - ruwaida.d@dasta.or.th
นายพิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา หน.งานยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 310 phitirat.w@dasta.or.th
นายวีรภัทร ชำนาญไพร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  - veerapat.c@dasta.or.th
นายสิทธิชัย สว่างจิตต์ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - -
น.ส.พจนีย์ แก้วมีศรี จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - photjanee.k@dasta.or.th
         
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.วาสนา พงศาปาน ผอ.สพข. 701 -
นายชิโนรส บุญเจิม ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพข. 702 chinorost.b@dasta.or.th
นางภัณฑิษา เศวตเศรนี หน.งานพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว 713 -
นายพาที พงษ์ทัดศิริกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ 711 -
น.ส.วรสุดา ขำเดช จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ 715 worasuda.k@dasta.or.th
นายคัชพล จั่นเพชร ปฏิบัติหน้าที่ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - -
น.ส.นุชสรา เทียนไชย หน.งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 708 nuchsara.t@dasta.or.th
น.ส.นพมาศ ทิตระกูล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ 706 noppamas.t@dasta.or.th
น.ส.นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง หน.งานประเมินขีดความสามารถในการรองรับ 712 -
น.ส.ณัฎฐิยา หอมหวล จนท.บริหารยุทธศาสตร์ 714 -
         
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายชุมพล มุสิกานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สจอ. 601 chumpol.mu@dasta.or.th
นายชัชวาล ม่วงพรวน หน.งานองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร - chadchawan.m@dasta.or.th
น.ส.อัชฌา รัตนโอภาส จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 414 atcha.r@dasta.or.th
น.ส.กัลย์ลัญญา ปลั่งกมล จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 413 ganlanya.p@dasta.or.th
น.ส.จุฬาลักษณ์ พรมมา จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 412 chulalak.p@dasta.or.th
น.ส.สุชาบดี เหลืองอารีพร จนท.ประสางานโครงการ - -
น.ส.ปิยธิดา จิตร์ถนอม จนท.ประสางานโครงการ - -
- - หนง.ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา - -
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.1 - -
- - รอง ผจก.อพท.1 - -
น.ส.นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - ninlawan.t@dasta.or.th
น.ส.ชมพูนุท ธาราสิทธิโชค เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chompunuth.t@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายพลากร บุปผาธนากร ผจก.อพท.2 201 palakorn.b@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.2 - -
นายสรวิชญ์ แสงงาม ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - sorawich.s@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
เลขที่ 105/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0 3822 3240-4  โทรสาร 0 3822 3245 
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายธิติ จันทร์แต่งผล ผจก.อพท.3 - thiti.c@dasta.or.th
นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - kris.b@dasta.or.th
นายพนม วงศ์ไทย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - panom.w@dasta.or.th
น.ส.วรรณพร ทองสุ่น จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - wannaporn.t@dasta.or.th
นายเฉลิมพล แย้มเกษร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chalermphon.y@dasta.or.th
น.ส.ศิวพร สวัสดิ์มงคล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - siwaporn.s@dasta.or.th
นายนรเศรษฐ์ เวสารัชชานันท์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - norases.v@dasta.or.th
นางเรือนแก้ว เวสารัชชานันท์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - rueankaew.m@dasta.or.th
น.ส.กิตติยา แก้ววงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - kittiya.k@dasta.or.th
น.ส.มนัสพันธน์ ศรีสุทธิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - manassapan.s@dasta.or.th
น.ส.ปรารถนา เทพศรีหา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - prattana.t@dasta.or.th
น.ส.พาณิภัคน์ ช่วงโชติ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - panipak.c@dasta.or.th
นายธนากร ภูมิจิตร ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - thanakorn.b@dasta.or.th
น.ส.ณัฐนันท์ ชาวสวนศรีเจริญ จนท.การเงินและงบประมาณ - nattanun.c@dasta.or.th
น.ส.กาญจนา รุ่งคล้าย จนท.บัญชี - kanjana.r@dasta.or.th
น.ส.กิตติมา รัชนีภรณ์ จนท.พัสดุ - kittima.r@dasta.or.th
นางเขมวรรณ เมาลานนท์ จนท.บริหารงานทั่วไป - kemawan.m@dasta.or.th
นายเอกอาทิตย์ สมจันทร์ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลจ.) - eakartid.s@dasta.or.th
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) หรือ อพท.3 (สาขา) เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 โทรศัพท์ 0 39516041-4 โทรสาร 0 3951 6045
นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รอง ผจก.อพท.3 1002 sutarak.s@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.มัทนา เครือจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ 1001 mattana.k@dasta.or.th
นายชาญชัย บุญส่งสมคำ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ 1018 chanchai.b@dasta.or.th
น.ส.จิรวรรณ กาญจนาวิล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - chirawan.k@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
นางเสาวรส โสกำปัง จนท.การเงินและงบประมาณ 1003 soawarot.c@dasta.or.th
น.ส.ประจิตรา ประชุมแพทย์ จนท.บัญชี 1004 prajittra.p@dasta.or.th
นางชนนี โกคูณ  อนันต์ จนท.พัสดุ 1005 chonnani.k@dasta.or.th
นายบัญชา มนัสสนิท พนง.ส่งเอกสาร (ลจค.) - bancha.m@dasta.or.th
เลขที่ 55/13 หมู่ที่ 12 โครงการซันเซตเพลส ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์  0 5561 0481-2 โทรสาร  0 5561 0483
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท.4 - prakrong.s@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.4 - -
นายณัฐพงศ์ บุญคำ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - nattapong.b@dasta.or.th
นายปสันน์ วิบูลย์รังสรรค์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - pasan.v@dasta.or.th
น.ส.ชุติมา แสงสวัสดิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chutima.s@dasta.or.th
นายสิทธิชัย สว่างจิตต์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sittichai.s@dasta.or.th
นายสิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sittipun.s@dasta.or.th
นายศรายุทธ โนติ๊บ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sarayut.n@dasta.ot.rh
นายวัชระ ทิพย์ชำนาญ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - watchara.t@dasta.ot.rh
น.ส.สุรางคนางค์ พ่วงแผน จนท.ประชาสัมพันธ์ - surangkhanang.p@dasta.ot.rh
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - charinthip.o@dasta.ot.rh
นางชวมล แพจุ้ย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - chawamon.p@dasta.ot.rh
น.ส.วัลภา ดงเรืองศรี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - wanlapa.d@dasta.ot.rh
น.ส.ไพลิน อินเพ็ชร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - pailin.i@dasta.ot.rh
น.ส.บุญเลียม ชุมภู จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - bunliam.c@dasta.ot.rh
น.ส.อุมาริน แสงอรุณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - uamarin.s@dasta.ot.rh
นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - weerawit.c@dasta.ot.rh
น.ส.ปนัดดา ผาสุก จนท.การเงินและงบประมาณ - panutda.p@dasta.ot.rh
นางจุฑารัตน์ มะลิวัลย์ จนท.บัญชี - jutarat.m@dasta.ot.rh
น.ส.ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์ จนท.พัสดุ - chanyaphat.k@dasta.ot.rh
น.ส.ปริญญา ชฏิลาลัย จนท.บริหารงานทั่วไป - parinya.c@dasta.ot.rh
นายจรัน กันสุ่ม จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - jaran.k@dasta.ot.rh
เลขที่ 51/2ถนนเสริฐศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 0 4286 1116-8 โทรสาร 0 4286 1080
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.อพท.5 - thumanoon.p@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.5 - -
นายธนกฤต ภัทร์ธราธร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - thanakrit.p@dasta.or.th
น.ส.จีระภา นามี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - jeerapa.n@dasta.or.th
น.ส.อัญชลี ศรีสารคาม จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - unchalee.s@dasta.or.th
น.ส.ปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - prangsiri.d@dasta.or.th
น.ส.ชญาธร โสดวิลัย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - juniporn.s@dasta.or.th
นายศศิวัฒน์ ติตะปัญ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sasiwat.t@dasta.or.th
น.ส.สุมณฑา ก่อแก้ว จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sumonta.k@dasta.or.th
น.ส.ศิริลักษณ์ สุประดิษฐอาภรณ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ (ลจ.) - siriluk.s@dasta.or.th
น.ส.อรุณศรี นามซุย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - arunsee.n@dasta.or.th
น.ส.สรญา เสนามนตรี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - soraya.s@dasta.or.th
นายอภิญญา หงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - apinya.h@dasta.or.th
น.ส.บุษกร บุตรพรม จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - bootsakorn.b@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
น.ส.ขวัญฤทัย อาจทอง จนท.การเงินและงบประมาณ - kwanruetai.a@dasta.or.th
น.ส.กัญธิมา เฝือสุภาพ จนท.บัญชี - kuntima.f@dasta.or.th
น.ส.พชรมน บุตรทา จนท.พัสดุ - phatchalamon.b@dasta.or.th
นางกิตินันท์ นกแก้ว จนท.บริหารงานทั่วไป - kitinun.b@dasta.or.th
นายศุปพัธไชย ภาคธูป จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลจ.) - supatchai.p@dasta.or.th
เลขที่ 55 ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 0 5477 1458-9 โทรสาร 0 5477 1077
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผจก.อพท.6 - suksun.p@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.6 - -
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.กมลลักษณ์ ดอกประดู่ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - athidtaya.j@dasta.or.th
น.ส.วนิดา อินตัน จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - wanida.i@dasta.or.th
นายสุรชัย บุญก้ำ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - surachai.b@dasta.or.th
น.ส.ขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - khwanruetai.y@dasta.or.th
นายณัฐวุฒิ แจ้งกระจ่าง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - natthawut.c@dasta.or.th
น.ส.มยุรี ศรีสุริยพงศ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - mayuree.s@dasta.or.th
นายณัฐกิตติ์ กุมพะยาน จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ   nattakit.k@dasta.or.th
น.ส.อรพรรณ บัวสีทอง จนท.ประชาสัมพันธ์ - orapan.b@dasta.or.th
นางกิตติวรา คำมั่น ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - kittiwara.k@dasta.or.th
น.ส.สร้อยสุดา มงคล จนท.การเงินและงบประมาณ - soisuda.m@dasta.or.th
น.ส.สุพรรษา ผัดผ่อง จนท.บัญชี - suphansa.p@dasta.or.th
น.ส.แพรวพรรณพัชร อุปนันท์ จนท.พัสดุ - praewpunnapuch.o@dasta.or.th
น.ส.สุธาสินี สรรพช่าง จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - suthasinee.s@dasta.or.th
น.ส.วชิราภรณ์ เพ็ญกุล จนท.บริหารงานทั่วไป (ลจ.) - wachiraporn.p@dasta.or.th
เลขที่ 939/3 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0 3556 5562 โทรสาร 0 3556 5563
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.อพท.7 - somjin.c@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.7 - -
นางศุภรดา กานดิศยากุล ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - suparada.k@dasta.or.th
นางพรรณวดี พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - panwadee.m@dasta.or.th
น.ส.ภัคมาส จิตมานะ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - pakkamas.j@dasta.or.th
น.ส.ดรุณี วิริยะเอี่ยมพิกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - darunee.w@dasta.or.th
น.ส.อมรรัตน์ บุญมีเจริญเกียรติ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - amonrat.b@dasta.or.th
นายวรวีร์ จารุภุมมิก จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - worawee.c@dasta.or.th
นายเจตนา พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - jetana.p@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
น.ส.สุคนธา เฟื่องฟูลอย จนท.การเงินและงบประมาณ - sukonta.f@dasta.or.th
น.ส.สำราญ เหมือนทัด จนท.บัญชี - sumran.m@dasta.or.th
น.ส.นภชนก อินทร์สุริวงค์ จนท.พัสดุ - napachanok.j@dasta.or.th
น.ส.อนุสรา อุ่มรูปงาม จนท.บริหารงานทั่วไป - anussara.o@dasta.or.th
นายอาทิตย์ วุฒิไกรรัตน์ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - artit.w@dasta.or.th
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.8 - -
- - รอง ผจก.อพท.8 - -
นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - sujin.m@dasta.or.th
น.ส.เรณู ปิ่นทอง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - ranoo.p@dasta.or.th
นายเมธี แย้มเกษร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - matee.y@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.9 - -
- - รอง ผจก.อพท.9 - -
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.อังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - angsikarn.s@dasta.or.th
น.ส.ชุติมา แสงสวัสดิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chutima.s@dasta.or.th
น.ส.นลพรรณ ชลาสินธุ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - nonlaphan.c@dasta.or.th
น.ส.วิชชุดา เขียวเกตุ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - witchuda.k@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -