องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผลงานที่โดดเด่น

ผลงานโดดเด่น อพท. ประจำปี 2565 1673320680
มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS) 1668995460
อพท. องค์การมหาชนที่ ‘โปร่งใส’ ที่สุด 1668138660
ผลักดันแหล่งท่องเที่ยว เข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ "ยูเนสโก" 1629425340
อพท. เร่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 1629425280
เกณฑ์ GSTC สำหรับท่องเที่ยว Version 2.0 1629425160
"81 ชุมชน" ท่องเที่ยว วิถี NEW NORMAL 1628503860