องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำของอาเซียน

1700811600
ขนาดตัวอักษร

ระยะเวลาดำเนินการ: 2566 - 2567

อพท. ร่วมกับองค์การยูเนสโก (UNESCO)  และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำของอาเซียน - โครงการนำร่อง ณ กัมพูชา สปป. ลาว และไทย (Achieving Sustainable Tourism with Intangible Cultural Heritage and Creative Cities Networks in Waterway Cities of ASEAN – Pilot Phase in Cambodia, Lao PDR and Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอาเซียน – ตุรกี (ASEAN–Turkiye Fund)