องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สื่อสิงพิมพ์

ศิลปะ ศิลปิน Be Local Artist For A Day ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 1692253320
สัมผัสเสน่ห์อารยธรรมอีสานใต้กับ อพท. 1666862340
คิดฮอดอารยธรรมอีสานใต้ 1666776000
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานโครงการ ของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1663574460
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment - SIA) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1663573020
มนต์เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวเมืองอู่ทอง 1636450200
ใจใจ เส้นทางสู่หัวใจแห่งการท่องเที่ยว 1626101400
ศิลปะ ศิลปิน BE LOCAL ARTIST FOR A DAY การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1626101340
บริบทการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. 1626101100
เที่ยวอย่างไรให้ชุมชนได้ประโยชน์ 1626098100