องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment - SIA) จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1663573020
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    Final_ รายงาน อพท ฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมิน SIA_SR.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    6.709
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    69 ครั้ง