องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม (Thailand Honor) ครั้งที่ 2/2565 1651564560
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คาดหลังสถานการณ์โควิด นักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากขึ้น 1651563900
สทช. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 1651216680
อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน 1650855600
อพท.-สกสว. ร่วมยกระดับบางกะเจ้าสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง 1649667660
อพท. ปั้น “เกาะหมาก” ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีแผนจัดการขยะการท่องเที่ยวเสนอประกาศพื้นที่พิเศษ 3 แห่ง เล็งศึกษาอีก 7 แห่ง ปีนี้ 1649149200
อพท. จับมือ นทพ. นักรบสีน้ำเงิน ปั้นชุมชนวิถีคลองพระพิมล 1649145600
อพท. ร่วมกับ ยูเนสโก หนุนเส้นทางมรดกโลกทางพระพุทธศาสนา 1648627740
ผู้อำนวยการ อพท. แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ อพท. และแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 1648800540