องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

อพท. ร่วมประชุมวิสามัญประจำปี 2567 ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) 1716207300
อพท. เข้าร่วมประชุม PATA Annual Meeting 2024 1716105240
อพท. จัดนิทรรศการแสดงภายในงาน Design Monat Graz 2024 ภายใต้แนวคิด “Sukhothai the Dawn of Happiness” ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย 1715009460
อพท. เข้าร่วมการประชุม The 53rd GMS Tourism Working Group (The 53rd GMS TWG) 1714135560
อพท. ร่วมเวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ครั้งที่ 1 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและยั่งยืน” 1711354080
เมืองเก่าสุโขทัย" ฉลองรับนโยบาย Quality Destination เป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก 1710943200
Thailand Creative Cities Network 2024 1710472920
เชียงคานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก” บนเวที ITB Berlin 2024 1709794620
DASTA FORUM 2024 1708570560