องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

อพท. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการบริหารการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ในบริบทไทย” 1670573760
อพท. รับวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 1669798920
อพท. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ 3/2565 1669607580
อพท. องค์การมหาชน “โปร่งใส” อันดับ 1 1669607280
อพท. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นาย อารัญ บุญชัย ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1668157740
อพท. ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก จังหวัดเพชรบุรี 1667880000
อพท. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 5 ณ ประเทศกัมพูชา 1667548440
อพท. รับโล่ จากนายรัฐมนตรี ที่ 1 องค์การมหาชนโปร่งใส 1667530440
“ยูเนสโก” ยก “สุโขทัย” ขึ้นแท่นเมืองแห่งการเรียนรู้ 1662349680