องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหาร อพท.

1625472900
ขนาดตัวอักษร
 • นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี
  ผู้อำนวยการ อพท.
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 ต่อ 102
  อีเมล athikun.k@dasta.or.th

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 • ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
  รองผู้อำนวยการ (1)
  โทรศัพท์ 0 2357 3593 ต่อ 602
  อีเมล chuwit.m@dasta.or.th
 • ดร. ชุมพล มุสิกานนท์
  รองผู้อำนวยการ (2)
  โทรศัพท์ 0 2357 3594 ต่อ 601
  อีเมล chumpol.mu@dasta.or.th
 • นางสาววัชรี ชูรักษา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์ 0 2357 3580 ต่อ 603
  อีเมล watcharee.c@dasta.or.th

ผู้อำนวยการสำนัก

 • นายพลากร บุปผาธนากร
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 ต่อ 501

  อีเมล palakorn.b@dasta.or.th
   
 • นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 ต่อ 701

  อีเมล kris.b@dasta.or.th
 • นายประคอง สายจันทร์
  ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 ต่อ 301
  อีเมล prakrong.s@dasta.or.th
 • นางสาววรรณวิภา ภานุมาต
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 
  อีเมล wanvipa.p@dasta.or.th
 • นางสาววาสนา พงศาปาน
  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 ต่อ 603
  อีเมล wassana.p@dasta.or.th
 • นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (สบก.)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 ต่อ 101
  อีเมล surakij.l@dasta.or.th
 • นายธรรมนูญ ภาครูป
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สจอ.)
  โทรศัพท์ 0 2357 3594 ต่อ 601
  อีเมล thumanoon.p@dasta.or.th
   

สำนักงานพื้นที่พิเศษ

 • นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 (อพท.1)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7
  อีเมล sutarak.s@dasta.or.th

นางสาวกฤติกา ชัชวาลย์

ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 (อพท.2)

โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 
อีเมล  kittika.c@dasta.or.th
 • นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3)
  โทรศัพท์ 0 3822 3240-4
  อีเมล sutarak.s@dasta.or.th
 • พ.อ. นาวิน ปรีชาพณิชยกุล
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4)
  โทรศัพท์ 05561 0481-2
  อีเมล nawin.p@dasta.or.th
 • นายธรรมนูญ ภาครูป
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5)
  โทรศัพท์ 0 4286 1116-8
  อีเมล thumanoon.p@dasta.or.th
 • นางศุภรดา กานดิษยากุล
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6)
  โทรศัพท์ 0 5477 1458-9
  อีเมล 
 • นายสมจินต์ ชาญกระบี่
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7)
  โทรศัพท์ 0 3556 5562
  อีเมล somjin.c@dasta.or.th
 • นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์
  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 (อพท.8)
  โทรศัพท์ 0 2357 3580-7
  อีเมล suksun.p@dasta.or.th
นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ

ฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 9 (อพท.9) 

โทรศัพท์ 0 2357 3580-7 ต่อ 701
อีเมล kris.b@dasta.or.th