องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผลงานโดดเด่น อพท. ประจำปี 2565

1673320680
ขนาดตัวอักษร

 

ผลงานเด่นประจำปี 2565

          1. อพท. รับรางวัลอันดับ 1 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
          2. อพท. รับรางวัลระดับดีเด่น องค์การต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ
          3. อพท. รับรางวัลรัฐบาลดิจิตอล ประจำปี 2565 "DG Awards 2022"
          4. อพท. รับรางวัล PATA Gold Awards 2022
          5. อพท. พัฒนาเกาะหมากจังหวัดตราด ได้รับเลือกเป็น 1 ในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน Top 100

          6. อพท. ประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน 2 แห่ง ได้แก่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเชียงราย
          7. อพท. ขับเคลื่อน "จังหวัดสุโขทัย" เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก้ (UNESCO Global Network Learning Cities: GNLC)
          8. อพท. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าคว้ารางวัล "เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ดีเด่น"
          9. อพท. ผลักดัน 17 เส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
          10. อพท. ส่งเสริม 9 องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านมาตรฐานการจดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
          11. อพท. ส่งเสริมชุมชนมีความสุข รายได้เพิ่ม ลดความเหลื่อมล้ำ

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    รางวัลระดับดีเด่น_compressed.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.347
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    8 ครั้ง