องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STMS)

1668995460
ขนาดตัวอักษร

     

   

          อพท. ได้พัฒนามาตรฐานสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS) เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรที่ทำหน้าที่บริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวคล้ายคลึงกับ อพท. แต่มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบเล็กกว่าและกระจายตัวเพื่อบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ทั่วประเทศ โดยเรียกแนวคิดและเป้าหมายการสร้างชุมชนรูป แบบนี้้ว่า “อพท.น้อย”

          ทั้งนี้้ ในปี 2565 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 7 จังหวัด ได้แก่กระบี่ กำแพงเพชร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสุโขทัย ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 9 องค์กร

          สำหรับหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  • ไฟล์แนบ :
    คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดก.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    8.137
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    302 ครั้ง