องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. องค์การมหาชนที่ ‘โปร่งใส’ ที่สุด

1668138660
ขนาดตัวอักษร

          จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) อพท.ได้รับคะแนน 98.72% อยู่ในระดัับ AA และถือเป็นหน่วยงานที่่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุเป็นอันดับ 1 จากกลุ่่มองค์การมหาชน 57 หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมินในปีนี้
          สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่ อพท. ที่ช่วยกันขับเคลื่อนกลไกป้องกันทุจริตผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย ภาคีเครือข่ายที่ช่วยให้การบริหารจัดการการดำเนินงานของ อพท. เป็นไปอย่างโปร่งใส