องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษ 1

1626686160
ขนาดตัวอักษร
 • นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต
  ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 1
 • นายมนัสวิน บุญทวี
  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ 1
 • นางสาวรพา ผานิล
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายพรชัย ฤทธิ์แดง
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นายสืบพงศ์ มงคลบรรจง
  เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
 • นางสาวเบญจมาศ วรยศ
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์