องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

การประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 1629378600
อพท.9 เข้าพบ หน่วยงานภาคีในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 1629378420
อพท. 9 ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1629378240
อพท. 9 ร่วมกับ สทช. ลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1629377520