องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

ค้นหา

มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษทั่วประเทศ ตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดการกระจายรายได้ มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม"

ผลงานที่โดดเด่น

เว็บไซต์พื้นที่พิเศษ ของ อพท.

ฉบับที่ 30issue 30/2023

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

งานของเรา

คลิปวิดีโอ

อพท. รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ”

อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

"เกาะหมาก" รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เวอร์ชั่นที่ 2

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร