ค้นหา

มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษทั่วประเทศ ตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดการกระจายรายได้ มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม"

ผลงานที่โดดเด่น

เว็บไซต์พื้นที่พิเศษ ของ อพท.

ฉบับที่ 30issue 30/2023

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

งานของเรา

คลิปวิดีโอ

รายการเคลียร์คัด ชัดเจน ตอน: การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรม

พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ชวนเที่ยว ชุมชนเนินพลับหวาน พัทยา

ชวนเที่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองชากแง้ว

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร