ค้นหา

มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษทั่วประเทศ ตามแนวทางของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดการกระจายรายได้ มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม"

ผลงานที่โดดเด่น

เว็บไซต์พื้นที่พิเศษ ของ อพท.

ฉบับที่ 30issue 30/2023

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

งานของเรา

คลิปวิดีโอ

แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท. ประจำปี 2567

พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากวิถี โหนด นา เล

สงขลา เมืองสร้างสรรค์ ที่สะท้อนผ่านอาหาร วัตถุดิบชั้นเลิศ และพหุวัฒนธรรมไว้ในจานเดียว

ภารกิจ อพท. ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ติดต่อ อพท. ผ่าน Messenger