องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • ติดต่อ อพท.
  • ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
  • ละเมิดสิทธิมนุษยชน
  • ร้องเรียนการทุจริต
  • แนะนำ-ติชม

ติดต่อ อพท.

หมายเลขโทรศัพท์

09-4864-1658 0-2357-3580-7 - ร้องเรียนทั่วไปต่อ 402
- ร้องเรียนการทุจริตและจัดซื้อจัดจ้างต่อ 404

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

ร้องเรียนการทุจริต/ ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลขโทรศัพท์
(ติดต่อระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น.)
0-2357-3580-7 ต่อ 402 0-2357-3580-7 ต่อ 404
หรือสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางอีเมล

เบอร์โทรสาร

0-2357-3599

ตรวจสอบเส้นทาง Google Map