องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัางกิจกรรมพัฒนาประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพัรธ์ผลการดำเนินงาน อพท. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1650442140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำคู่มือท่องเที่ยวภาพรวมคุ้งบางกระเจ้า (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1649318820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำคู่มือท่องเที่ยวภาพรวมคุ้งบางกระเจ้า (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1649318700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สําหรับการจ้างจัดทําคู่มือท่องเที่ยวแต่ละตําบล 6 ตําบล พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1649144040