องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1721370240
ราคากลางการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1721370000
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗) 1720677600
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 1720087200
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1720087200
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1718702760
ราคากลางการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1717751460
ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1717750260
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 1716981720
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษา และออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ท่าเทียบเรือบ้านสลักเพชร 1713336840