องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ความเป็นมา

1701070620
ขนาดตัวอักษร

 

 

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ได้ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 ครอบคุลมพื้นที่ หมู่เกาะทะเลตราด : เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก และพื้นที่ชายฝั่ง : ตามแนวเขตตำบลท่ีติดชายทะเลตราด (คลอบคลุม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะช้าง, อำเภอเกาะกูด อำเภอเมืองตราด,อำเภอเขาสมิง, อำเภอแหลมงอบ และอำเภอคลองใหญ่) 15 เขตปกครองท้องถิ่น