องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.1 ต้อนรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เรียนรู้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1678869540
อพท.1 จัดอบรมให้ความรู้การรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย อย. 1678869180
อพท.1 ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2566 1678868220
อพท. 1 อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG 1678867860
ท.ท.ช. ไฟเขียวประกาศ “คุ้งบางกะเจ้า” เป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1676349000
อพท.1 ลงพื้นที่สำรวจและประเมินศักยภาพคลองบางกะเจ้า 1675842480
อพท.1 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า 1673939580
อพท.1 เข้าเยี่ยมคารวะ สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 1673939100
อพท.1 หนุนเสริมความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า 1673938260