องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

1625457540
ขนาดตัวอักษร

คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ "คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์"  ซึ่งถอดจากบทเรียนผลการปฏิบัติงานจริงของ อพท. และความร่วมมือกับคณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism Brain Bank :CT Brain Bank) โดยเป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการทั้งการตลาด การออกแบบ สถาปนิก นักวิชาการ นักเขียน ศิลปิน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ฯลฯ

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา อพท. ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน 39 กิจกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) บนพื้นฐานแก่นแท้ ของความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้ชุมชนได้มีโอกาสรื้อฟื้นและเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะเลือนหายไปในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนส่งผ่านความภาคภูมิใจสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป โดยมีกิจกรรมเด่น 9 กิจกรรมนำร่องที่นำมาพัฒนาเป็นบทเรียนเพื่อถอดเป็นองค์ความรู้คู่มือเพื่อการพัฒนาและยกระดับกิจกรรม  ทีมผู้เชี่ยวชาญจะร่วมให้คำปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และร่วมปรับโฉมเพื่อให้มีเสน่ห์และร่วมสมัย บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน โดยพัฒนาภายใต้แนวคิด 3 S คือ  1) Story Telling มีการสืบค้นเรื่องราวศิลปะ และสร้างศิลปิน 2) Senses มีการออกแบบให้ได้อรรถรสของกิจกรรมครบทั้ง 5 ประสาทสัมผัส  3) Sophistication นำเสนอผ่านรูปแบบการตลาดใหม่ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยวรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม พัฒนาต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และยกระดับสู่ตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และนำมาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

"คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" นี้จัดทำฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Greg Richards เจ้าของแนวคิด Creative Tourism  และ Elena Paschinger นักเขียนด้านการท่องเที่ยวที่มีการเผยแพร่คู่มือเล่มแรกที่เขียนเรื่องการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Traveler) และคู่มือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน Costa Brava รวมทั้ง ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ร่วมถอดคู่มือ Creating Creative Tourism Tool Kit เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

 

  • ไฟล์แนบ :
    ไม่มีชื่อ
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    77 ครั้ง